มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน สร้างนักสืบแกนนำป้องกันนักสูบหน้าใหม่ในมหาวิทยาลัย

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 5/11/2564

          เช้าวันนี้ (22 กุมภาพันธ์ 2563 ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเครือข่ายสื่อและเยาวชน Gen z .จัดอบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษาในมหาวิทยาลัยจาก7 สาขาวิชาสาขาละ 10 คน รวมทั้งสิ้น 70 คน เพื่อป้องกันนักสูบหน้าใหม่ และเป็นต้นแบบแกนนำในสถาบันอุดมศึกษาช่วยค้นหากลุ่มเสี่ยงและกลุ่มติดเข้าสู่ระบบการช่วยเลิก ณ ห้องประชุมอาคารเรียน B 235 มีการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง ต้นไม้ชีวิต พิชิตป้องกันนักสูบหน้าใหม่ โดย นางสาวสมหมาย กล้าณรงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านิเทศศาสตร์ หรือสื่อสารมวลชนในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัด นายศุภกิจ จันทร์เหมือน นักวิชาการสาธารณสุข จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่่องสอนร่วมเป็นวิทยากร

             ซึ่งปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอนเปิดการเรียนการสอนทั้งหมด 1 คณะ 6 หลักสูตร มีจำนวนนักศึกษาชาย 91 คน หญิง 227 คน รวม 368 คน จากการสำรวจพบว่ามีนักศึกษาสูบบุหรี่ร้อยละ 5 และเมื่อปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดแม่ฮ่องสอนบันทึกตกลงความร่วมมือและประกาศเจตนารมณ์พัฒนามหาวิทยาลัยสู่มหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ มุ่งมั่นที่จะลดนักสูบหน้าใหม่ สร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่แก่เยาวชน และให้มหาวิทยาลัยเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100 เปอร์เซ็นต์ตามพรบ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ 2560 ซึ่งได้ดำเนินการรณรงค์ภายในมหาวิทยาลัยต่อเนื่อง สำหรับการสร้างพัฒนาแกนนำนักศึกษาเป็นการขยายผลการดำเนินงานป้องกันนักสูบหน้าใหม่ไม่ให้กลายเป็นผู้สูบบุหรี่และพัฒนาระบบการช่วยเลิกในมหาวิทยาลัยต่อไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา