โครงการยกระดับการจัดการทรัพยากรด้วยงานวิชาการเพื่อท้องถิ่นและลดความเหลื่อมล้ำในพื้นที่ภาคเหนือ

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 9/11/2564

                สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้มีนโยบายการสร้างกระบวนการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม โดยพิจารณาจัดสรรทุนการดำเนินงานแผนงานวิจัยการพัฒนาและยกระดับงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นในแต่ละภูมิภาคด้วยองค์ความรู้ทางวิชาการรับใช้สังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุน ตามกรอบประเด็นวิจัยเชิงยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยลดความไม่สมดุลของการพัฒนา โดยมีกระบวนการขับเคลื่อนตามโครงการกลไกสนับสนุนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคเหนือซึ่งพัฒนาจากเดิมที่รัฐบาลเป็นผู้กำหนดวิธีการและออกเป็นนโยบายให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ แต่ในระยะหลังรัฐบาลมีนโยบายลดความเหลื่อมล้ำในสังคมโดยเปิดโอกาส ให้คนยากจนเป็นผู้ดำเนินการเองเป็นหลัก รวมทั้งการขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยอันแสดงให้เห็นรูปธรรมต่าง ๆ ของการเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส ด้วยกระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (CBR) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของประชาชนในการพัฒนาชีวิตตนเองและชุมชนเมื่อได้รับโอกาส ปรากฏการณ์ดังกล่าวสมควรอย่างยิ่งที่นักวิชาการควรทำการสังเคราะห์และถอดบทเรียนในการสร้างตัวชี้วัดถึงการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่ผ่านกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อนำมาสู่การผลักดันกลยุทธ์เชิงนโยบายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม (Inclusive growth) ในการพัฒนาประเทศต่อไป

            ในการนี้ จึงได้พิจารณามอบหมายให้ ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับสนับสนุนทุนวิจัยใจปีงบประมาณ 2563 เป็นผู้บริหารกลไกสนับสนุนในภาคเหนือ อันจะเป็นกลไกสนับสนุนการดำเนินโครงการวิจัยเชิงพื้นที่อีก 7 โครงการย่อย ที่จะดำเนินการวิจัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคมทางด้าน เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อมและการศึกษา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปางและตาก ซึ่งรับทุนการวิจัยโดยนักวิจัยจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตลำพูน โดยมุ่งหวังที่จะใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เรียกว่าศาสตร์สากลสร้างความเชื่อมโยงกับพื้นที่งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น (CBR) ที่มุ่งเน้นการใช้ศาสตร์ชาวบ้าน เพื่อการปฏิบัติจริงที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ที่เป็นรูปธรรม ก่อนการพัฒนาเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาประเทศเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมที่สามารถดำเนินการได้จริง


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย