พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 9/11/2564

              พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ การวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชา กัญชง กระท่อม และสมุนไพร เพื่อใช้ทางการแพทย์ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับสภาการแพทย์แผนไทย และสมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย