มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 9/11/2564

 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับหลักสูตรดนตรีสากล ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 โดยการแข่งขันได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ทุกคณะ วิทยาลัย ชิงทุนการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และนิสิต นักศึกษา ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานรัฐในการป้องกันปัญหายาเสพติด

                    กิจกรรมแข่งขันวงดนตรี “ราชภัฏเชียงใหม่ กินนม ชมโฟล์คซองต้านภัยยาเสพติด” ในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ จาก กระทรวงการอุดมศึกษา เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติดในสถาบันอุดมศึกษา อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุน จากสถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่ และต่างจังหวัด ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 16 ทีม และระดับอุดมศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 19 ทีม นอกจากนี้ สำนักงาน ปปส. ภาค 5 และชมรมสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้อนุเคราะห์จัดบูทนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของยาเสพติด ให้กับผู้เข้าร่วมงานและผู้ที่สนใจ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา