มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือมูลนิธิการศึกษาไทย และองค์กร The Field Alliance พัฒนาโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัย

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 11/8/2565

          รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมหาแนวทางความร่วมมือการพัฒนาโครงการนิเวศเกษตรเพื่ออาหารกลางวันปลอดภัย (Agroecology for Safe School Lunch) และลงนามบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการฯ กับมูลนิธิการศึกษาไทย (Thai Education Foundation) โดย คุณมารุต จาติเกตุ เลขาธิการมูลนิธิฯ และองค์กร The Field Alliance โดย คุณนันทวัน มั่นประสงค์ กรรมการองค์กร ณ ห้องประชุมเอื้องมอญไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา พร้อมด้วย รศ.ดร.วัชรพงศ์ วัฒนกูล รองอธิการบดี ผศ.อัตถ์ อัจฉริยมนตรี คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร และทีมผู้บริหารของคณะฯ ร่วมเป็นสักขีพยานในครั้งนี้


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ