มร.ชม. เปิดห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ จัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia.

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 6/8/2565

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ ร่วมจัดสัมมนาประเด็น Media information Literacy (MIL) in Thailand and Southeast Asia. โดยความร่วมมือของภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กับ ASIA CENTRE, มูลนิธิ Friedrich Naumann, สำนักงานกสทช. , เครือข่ายสถาบันการศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยพายัพ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน และ การจัดกิจกรรม ด้านการรู้เท่าทันสื่อ และใช้โอกาสนี้ในการปรึกษาแนวทางการสร้างความร่วมมือในเครือข่ายการรู้เท่าทันสื่อที่จะเกิดขึ้นในโอกาสต่อไป การสัมมนาในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก Dr.James Gomez Regional Director ASIA CENTRE , ดร.ตรี บุญเจือ ผู้อำนวยการสำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ (สำนักงาน กสทช.) , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยพายัพ , ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล คณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยา ลัยแม่โจ้ และอาจารย์รจนกร แบ่งทิศ ผู้ช่วยคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักวิชาการและวิชาชีพด้านการสื่อสารมวลชนจากทั่วโลก กว่า 50 คน ผ่าน โปรแกรม Zoom meeting และเผยแพร่ผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live Fanpage Nithed CMRU-NithedShow โดยมีอาจารย์พลศรัณย์ ศันยทิพย์ หัวหน้าภาควิชานิเทศศาสตร์อำนวยการจัดสัมมนา

            จากห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์และควบคุมการผลิตรายการ ร่วมกับสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการสัมมนาและผลิตรายการโดยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ จากห้องปฏิบัติการนิเทศศาสตร์ ชั้น 12 อาคาร 90 ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ 5 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ