มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตอินทรีย์ กับบริษัท ฮิโนต้า(ประเทศไทย)จำกัด นำผลงานวิจัยขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์

CMRU Faculty : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านกัญชาและเกษตรอินทรีย์นานาชาติ | Date and Time : 5/8/2565

         รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล ตำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป้นประธานในพิธีพร้อมลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตอินทรีย์ กับบริษัท ฮิโนต้า(ประเทศไทย)จำกัด โดย นายโอฬาร ระสถิตย์ชัย ที่ปรึกษาอาวุโสกรรมการผู้จัดการ ณ ห้องประชุมสะลวง ชั้น 2 อาคารอำนวยการและบริหารกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ซึ่งเป็นการร่วมกันวิจัยและพัฒนาปัจจัยการผลิตอินทรีย์ ให้เหมาะสมกับ

           สภาพแวดล้อมในประเทศไทย โดยทำการทดลองร่วมกันทั้งทางภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ร่วมกันนำผลงานวิจัยขับเคลื่อนสู่เชิงพาณิชย์ โดยพิจารณาใช้ศักยภาพของแต่ละหน่วยงานในการผลักดันโครงการให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร ชุมชน และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นศูนย์การเรียนรู้ถ่ายทอดสู่เกษตรกร และชุมชนทั่วประเทศ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย