ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ มร.ชม. ร่วมกับ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดกิจกรรมเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้าน “มะเร็งเต้านม” (World Breast Cancer Day) ผ่านระบบ Zoom meeting

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 15/12/2564

       เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2564 ภาควิชาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ กรมอนามัย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพในการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ภายใต้การสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าด้านภัยมะเร็งเต้านม ผ่านระบบ Zoom meeting โดยได้รับเกียรติจาก อ.ดร.ชาญ ยอดเละ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล ที่ปรึกษากรมอนามัย และนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรม

         

 

            การจัดกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อร่วมรณรงค์ให้สตรีไทยใส่ใจดูแลสุขภาพให้ห่างไกลมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะในกลุ่มวัยรุ่น กลุ่มนักศึกษา โดยมีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง “มะเร็งเต้านม” และเทคนิคการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งในปีนี้ ศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ ได้ขอความร่วมมือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เป็นศูนย์ (Node) ในการดูแลเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมในกลุ่มนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านทาง Application BSE (Breast self-examination) นอกจากนี้ยังได้จัดการประกวด Infographic หัวข้อ "ทำอย่างไรให้วัยรุ่นยุคใหม่ใส่ใจตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง"  

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ทีม THREE GIRLS นางสาวณิชภนันท์  อิสระ, นางสาวบงกชพร  ชมพู และ นางสาวฟารีนี  มะระเปะ

        

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา