มร.ชม. จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร เน้นการรักษามาตรฐานความสะอาด – ถูกสุขลักษณะ ตามกฎกระทรวงฯ

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 15/12/2564

           นางสาวอรวรารัศมิ์ สุนิพัฒน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับอนุญาต ให้เปิดอบรมในหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร นั้น       เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2564  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยสำนักงานบริหารและจัดการทรัพย์สิน ได้ร่วมกับภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรผู้สัมผัสอาหาร ณ         ห้องประชุม  เอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรประจำภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ      จากภายนอกบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม โดยปฎิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด 

              ภายในงานจัดให้มีการทดสอบความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหาร การบรรยายหัวข้อ หลักการสุขาภิบาลอาหาร สุขวิทยาส่วนบุคคลของผู้สัมผัสอาหาร โดย รศ.ดร.สามารถ ใจเตี้ย การบรรยายเรื่องความสำคัญของผู้สัมผัสอาหารต่อการแพร่กระจายโรค การสาธิตและฝึกปฏิบัติด้านการสุขาภิบาลอาหารโดย อ.จันจิราภรณ์ จันต๊ะ และการบรรยายหัวข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้สัมผัสอาหารโดย นายเอกรินทร์ วินันท์ มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 40 คน

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา