ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ให้บริการตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาคณะครุศาสตร์

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28 มีนาคม 2565

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 อาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร หัวหน้าภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นำอาจารย์ และนักศึกษาภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจ ATK ให้กับนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือความรู้เบื้องต้น จำนวน 312 คน ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อขออนุญาตจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อให้เป็นไปตามประกาศของหน่วยงานราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันโรคติดต่อ เชื้อไว้รัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามมาตรฐานสากลต่อไป


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา