Juntendo university และ มรภ.ชม.โครงการอาสาสมัครอาสาสมัครญี่ปุ่นอาวุโส (Senior Volunteer) ร่วมกันพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุ ที่ตำบลแม่เหียะ

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28/10/2564

                          

          เทศบาลเมืองแม่เหียะร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.ราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยจุนเทนโดะ ประเทศญี่ปุ่น ลงพื้นที่สำรวจประเมินสุขภาพผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ 4 -15 กันยายน 2562 ทำการศึกษาศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ“เรื่องการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวโดยใช้ครอบครัวเป็นฐานในการบูรณาการการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่” โดยมีอาจารย์ ดร.สายหยุด มูลเพ็ชร์ ภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้รับผิดชอบในการศึกษาวิจัย โดยรูปแบบการวิจัย มีการประเมินสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชน จำนวน 2000 คน การฝึก Functional Training และการจัดตั้งศูนย์ CIIC ในการดูแลผู้สูงอายุ โดยมีระยะเวลา 18 เดือน เพื่อมุ่งหวังในการยกระดับการดูแลผู้สูงอายุให้มีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลต่างๆ มากำหนดนโยบายเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผู้สูงอายุในเมืองแม่เหียะต่อไป

                           

 

<li><a href='https://ichwerdeeinberliner.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.thenectarystpaul.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online Terpercaya</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/judi-ceme-online-2022/' title='ceme Online' target='_blank'>ceme Online</a></li>
<li><a href='https://group-xp.com/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-judi-slot-online-gacor-2022/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/ceme-online-terbaik-terpercaya/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/situs-slot-online/' title='Slot Online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='https://dupitek.com/daftar-situs-poker-online-terbaik-2022-resmi/' title='poker online' target='_blank'>Poker Online</a></li>
<li><a href='https://gacor.dupitek.com/' title='slot online' target='_blank'>slot Online</a></li>
<li><a href='https://www.mbahtekno.net/cara-bermain-slot-online-menang-terus/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot online' target='_blank'>Slot Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/upload/ceme/' title='ceme online' target='_blank'>Ceme Online</a></li>
<li><a href='http://as1.du.ac.in/ems/assets/' title='slot gacor' target='_blank'>Slot Gacor</a></li>


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา การวิจัย