การอบรมเชิงปฏิบัติการ สร้างความรอบรู้เรื่องสุขภาพในการตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง

CMRU Faculty : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | Date and Time : 28/10/2564

         วันที่ 7 ตุลาคม 2563 ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับ สสจ. เชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมสตรีไทยห่างไกลมะเร็งเต้านม เนื่องในวันมะเร็งเต้านมโลก และอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทักษะความรอบรู้ด้่านสุขภาพในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง แก่นักศีกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดยให้ความรู้และฝึกทักษะการตรวจเต้านมด้วยตนเองแก่นักศึกษาจำนวน 400 คน โดยได้รับอนุเคราะห์วิทยากรจาก ศูนย์อนามัยที่ 1 รพ.นครพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขเชียงใหม่ สสอ.เมือง และ สสอ.สารภี เพื่อส่งเสริมให้สตรีไทยอายุ 20 ปี ขึ้นไปมีพฤติกรรมตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ (Regular BSE) โดยดำเนินการเชิงรุกในกลุ่มนักเรียน นักศึกษา เพื่อเพิ่มความครอบคลุมของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นการสร้างความคุ้นเคยกับเต้านมตนเองว่าปกติเป็นอย่างไร เมื่อพบความผิดปกติจากที่เคยตรวจก็จะรู้เร็ว รักษาเร็ว

           

            

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :