การอบรมเทคโนโลยีอาหารและการแปรรูปเพื่อฟื้นฟูชุมชนสะลวงหลังโควิด 19

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 28/10/2564

       ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการอบรมเทคโนโลยีอาหารและการแปรรูปเพื่อฟื้นฟูชุมชนสะลวงหลังโควิท 19  การทำขนมหวาน น้ำมะนาวน้ำผึ้ง ผัดไทย หมูสวรรค์ ให้กับกลุ่มแม่บ้านแม่ก๊ะเปียงหมู่ 8 และนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2  วิทยากรโดย อาจารย์อัยริญป์ เจนเจริญโภไคย อาจารย์ ดร.กัญจน์พัชร์ บุญธรานุรักษ์ อาจารย์ประจำภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร และคุณปิลันธสุทธิ์ สุวรรณเลิศ ผลิตภัณฑ์ นักวิทยาศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ณ โรงงานต้นแบบแปรรูปผลผลิตการเกษตร

                        

                        

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย