ศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อายุ จังหวัดแม่ฮ่องสอน

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 28/10/2564

         เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 อาจารย์พัชรี วงศ์ฝั้น อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาวิชาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ลงพื้นที่จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการศูนย์การเรียนรู้ด้านสุขภาพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ประชาชนในตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งโครงการดังกล่าวได้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุดังนี้
1.กิจกรรมการฝึกอบรบให้ความรู้หมวดวิชาชีวิตและสุขภาพ ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ การให้ความรู้เรื่องการออกกำลังกายด้วยตนเองสำหรับผู้สูงอายุ และเรื่องการดูแลสุขภาพช่องปากสำหรับผู้สูงอายุ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
2.กิจกรรมการฝึกอบรบให้ความรู้หมวดวิชาเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ การให้ความรู้เรื่องการทำน้ำยาล้างจาน สำหรับครัวเรือน และการทำไม้กวาดทางมะพร้าว


3.กิจกรรมการฝึกอบรบให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ การฟ้อนมองเซิงสำหรับผู้สูงอายุ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
4.กิจกรรมการฝึกอบรบกิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ได้แก่ การเต้นบาสโลบสำหรับผู้สูงอายุ และการให้ความรู้เรื่องสุขภาพดีมีสุขด้วยดนตรีบำบัด
ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งจากผู้สูงอายุในตำบลปางหมู อำเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา