โครงการ นักส่งเสริมสุขภาพน้อยบนดอยสูง (นสสน. บนดอยสูง) โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 28/10/2564

             คณะกรรมการบริหารวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน โดยท่านประธานคณะกรรมการ คณบดี ท่านรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนมอบทุนดำเนินโครงการให้กับนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมดำเนินงาน ภายใต้โครงการโครงการนักส่งเสริมสุขภาพน้อยบนดอยสูง  พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินโครงการในครั้งนี้ ซึ่งจะดำเนินโครงการในวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนดอยแสง

           อาจเป็นรูปภาพของ 11 คน

         ตัวแทนนักศึกษาและอาจารย์เตรียมกิจกรรมและลงพื้นที่ส่งหนังสือเชิญและแจ้งกำหนดการลงพื้นที่ให้กับ ตชด.และหมู่บ้านดอยแสง ซึ่งนอกจากมีกิจกรรมสร้างแกนนำนักส่งเสริมน้อยแล้ว ยังมีอีกกิจกรรมคือ การตรวจสารเคมีในเลือด ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับประชาชนบนพื้นที่ดอยแสงเพิ่มเติม ซึ่งกำหนดการจัดในวันที่ 29-30 กันยายน 2563 ณ ตชด.ดอยแสง

                                                ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ           

            ในวันที่ 29-30 กันยายน 2563 โครงการนักส่งเสริมสุขภาพน้อยบนดอยสูง ลงพื้นที่ปฏิบัติภาระกิจ และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการตั้งแต่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสง

          อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

         อาจเป็นรูปภาพของ 28 คน

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การศึกษา