โครงการบูรณาการวิชาการทางเกษตร

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 29/10/2564

        วันที่ 26 สิงหาคม 2563 “โครงการบูรณาการวิชาการทางเกษตร” อาจารย์ พร้อมนักศึกษา สาขาวิชา เกษตรศาสตร์ ปี 4 คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ถ่ายทอดความรู้ การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และ การปลูกผักไมโครกรีน ณ โรงเรียนบ้านสันคะยอม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา