บริการสืบค้นหนังสือในห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 1/11/2564

             สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำ ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา โดยประชาชนทั่วไป สามารถเข้าอ่านหนังสือ เกี่ยวกับ ภูมิปัญญาล้านนา และวัฒนธรรมล้านนาของชนเผ่าต่างๆ ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้ตามเว็บไซด์ดังนี้  ศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ | ศภล (cmru.ac.th)


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ