ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ประจำปี 2563

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 1/11/2564


                 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงาน “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ประจำปี 2563” ระหว่างวันที่ 14 – 15 มกราคม 2563 โดยภายในงานมีกิจกรรมส่งเสริมด้านศิลปวัฒนธรรมมากมายที่น่าสนใจ ดังนี้ ในวันที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจำปี 2563 ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจำปี 2563 โดยในปีนี้มีครูภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนาได้รับการคัดเลือก จำนวน 10 ท่าน ได้แก่

อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน

                   ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการประกวดเพื่อการส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม 3 ดังนี้  ในช่วงเช้า เวลา 09.30 – 12.00 น. มีการประกวดกล่าวสุนทรพจน์คำเมือง หัวข้อ “Gen Z กับคำเมือง” ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ซึ่งมีสถาบันการศึกษาส่งนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมการประกวด มีผลการประกวด ดังนี้ ในระดับมัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน

             นอกจากนี้เรือนอนุสารสุนทร มีกิจกรรมสำหรับการเก็บแต้มหน่วยกิตกิจกรรมของนักศึกษา ณ บนเรือนอนุสารสุนทรจัดนิทรรศการ “ทูลพระขวัญ” นิทรรศการวิถีชีวิตล้านนา และกิจกรรมการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน นักศึกษา ด้วยการฝึกปฏิบัติ ทุกคนที่เข้าร่วมจะต้องมีชิ้นงานผลงานของตนเอง ในกิจกรรมการสาธิตภูมิปัญญาล้านนา มากกว่า 11 กิจกรรม ซึ่งโครงการ “ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์ ประจำปี 2563” ปีนี้เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนสนับสนุน การดึงศักยภาพความรู้ความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ก่อให้เกิดการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษามีอัตลักษณ์ที่มีคุณลักษณะที่ดีในทุกด้าน สมกับการเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา