หอจดหมายเหตุดนตรีล้านนา ให้บริการทางวิชาการด้านดนตรีล้านนา

CMRU Faculty : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ | Date and Time : 1/11/2564

                   หอจดหมายเหตุดนตรีล้านนาเจอรัลด์ ไดค์ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลดนตรีล้านนา ทั้งเสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆ เพื่อให้บริการทางวิชาการด้านดนตรีชาติพันธุ์วิทยา (Ethnomusicology) แก่นักวิชาการ นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนบุคคลทั่วไปในรูปแบบฐานข้อมูลออนไลน์ (online database) โดยมุ่งหวังเพื่อให้สังคมวิชาการดนตรีในประเทศไทย โดยเฉพาะดนตรีล้านนามีการศึกษาอย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้นทั้งด้านวิชาการตลอดจนใช้เป็นวัตถุดิบ (material) สำหรับการวิจัยและสร้างสรรค์ทางดนตรีในอนาคต โดยสามารถเข้าชมได้ที่  https://www.music.cmru.ac.th/archive/?page_id=783

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา