โครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ด้านพลังงานทดแทน

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 1/11/2564

            วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านพลังงานทดแทน จำนวน 2 หลักสูตร ระหว่างวันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้แก่ การทำถ่ายอัดแท่งจากเศษชีวมวล และหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไปได้ทำองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตเชื้อเพลิงจากเศษชีวมวลด้วยตนเองเพื่อการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิง ลดการเผาเศษชีวมวลเหลือทิ้งโดยเปล่าประโยชน์ สำหรับหลักสูตรการสร้างความรู้ความเข้าใจระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้นำองค์ความรู้ไปใช้ในการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ การบำรุงรักษาระบบของตนเองให้มีประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา