โครงการอบรมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับชุมชนตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 1/11/2564

                

                    วันที่ 15 ธันวาคม 2563 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดย อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชาภายในพื้นที่ชุมชน ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภายใต้โครงการ Integrated Smart Management Platform: Water-Energy-Food Nexus Approach for Smart Green Campus ซึ่งเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ และ Office of Naval Research ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ปลูกข้าว ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้ความร้อนจากการอบข้าว โดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานชุมชนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย