กิจกรรมการส่งเสริมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 1/11/2564

             วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดย อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท ได้จัดกิจกรรมการส่งเสริมการใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่กลุ่มผู้ผลิตชาภายในพื้นที่ชุมชน ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ภายใต้โครงการ Integrated Smart Management Platform: Water-Energy-Food Nexus Approach for Smart Green Campus ซึ่งเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ และ Office of Naval Research ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มผู้ผลิตชาผักเซียงดา ใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์มาใช้เป็นแหล่งพลังงานให้ความร้อนจากการอบใบชาโดยใช้ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้จากการเรียนการสอนรายวิชาพลังงานชุมชนของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย