กิจกรรมส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้แก่วิสาหกิจชุมชนบ้านพระบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 1/11/2564

              ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

              วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดยอาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท ร่วมกับทีมบุคลากรดำเนินการอบรมให้ความรู้การใช้พลังงานงานจากแสงอาทิตย์มาใช้ในการอบสินค้า ให้กับวิสาหกิจชุมชนบ้านพระพุทธบาทสี่รอย อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 1 กันยายน 2563 เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการผลิตสินค้าในชุมชน และเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนภายในชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตและลดต้นทุนการผลิตให้กับผู้ประกอบการชุมชน ภายใต้การดำเนินงานโครงการ Integrated Smart Management Platform: Water-Energy-Food Nexus Approach for Smart Green Campus ซึ่งเป็นการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยฯ และ Office of Naval Research ประเทศสหรัฐอเมริกา ภายหลังการอบรมได้มอบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับกลุ่มวิสาหกิจเพื่อการใช้งานอบผลิตภัณฑ์ในชุมชนต่อไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย