การอบรมการใช้พลังงานทดแทน การผลิตแก๊สชีวภาพให้แก่โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 1/11/2564

           วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย โดย อาจารย์ ดร.ชยานนท์ สวัสดีนฤนาท ได้ดำเนินกิจกรรมการอบรมการใช้พลังงานทดแทนจากการใช้แก๊สชีวภาพให้แก่นักเรียนในโรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 27 สิงหาคม 2563 เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในการนำขยะอินทรีย์ที่เหลือจากการรับประทานอาหารซึ่งมีปริมาณมากในแต่ละวันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เนื่องจากเศษอาหารเหลือทิ้งส่งกลิ่นเหม็น และโรงเรียนต้องทีภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊สหุงต้มมาทำอาหารกลางวันให้แก่นักเรียน กิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะช่วยลดปริมาณขยะจากเศษอาหารในโรงเรียนแล้ว ยังช่วงลดต้นทุนด้านพลังงานของโรงเรียนและการเป็นจุดเรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนด้วย รวมถึงชุมชนยังสามารถเข้ามาศึกษาระบบดังกล่าวและนำไปปรับใช้ในครัวเรือนของตนเองได้

อาจเป็นรูปภาพของ 1 คน

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา