เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมพลังงานแทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เพื่อสนับสนุนและผลักดันให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดและเทคโนโลยีการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพ

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 1/11/2564

            วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ได้ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรที่เกี่ยวกับพลังงานทดแทน ภายใต้ความร่วมมือ Graduate School of Energy and Environment : Corporative University Programs หรือ Green Cup จำนวน 6 มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2554 ประกอบด้วย

1. คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

5. วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม  มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. วิทยาลัยพลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

          โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้ก่อตั้งสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยเพื่อเป็นเวทีในการประสานความร่วมมือการสนับสนุนการวิจัยและการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านพลังงานทดแทนสู่ชุมชน ให้ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ได้จริง และมีการจัดเวทีการประชุมเพื่อเผยแพร่งานวิจัยด้านพลังงานทดแทนต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีและเชิญชุมชนเข้าร่วมรับฟังผลงานทางวิชาการด้านพลังงานทดแทนด้วย โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทยและเข้าร่วมการประชุมทางวิชาการเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปี 2563 ได้มีการจัดประชุมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 13 ในวันที่ 5-7 พฤศจิกายน 2563 ณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย