ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สถาบันล้านนาและเรือนอนุสารสุนทร

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 1/11/2564

            เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากอุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นำโดย ผศ.ดร.รุ่งรวี จิตภักดี ผู้อำนวยการ อุทยานพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และคณะ โดยมีอาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ และบุคลากร สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ ซึ่งได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการแหล่งเรียนรู้และพิพิธภัณฑ์ ณ สถาบันล้านนาศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ