ต้อนรับ Prof.Dr. Volker Grabowsky จาก Universitat Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรับเยอรมนี ดูงานด้านอักษรโบราณและการปริวรรตอักษรโบราณ

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 1/11/2564

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

                   เมื่อวันที่ 27กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563 เวลา 10.00 น. Prof.Dr. Volker Grabowsky นักวิชาการด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย (ไทยศึกษา) จาก Universität Hamburg ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ได้นำคณะนักวิชาการนานาชาติด้านไทยศึกษาเข้าเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อำนวยการ และ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง รองผู้อำนวยการ ให้การต้อนรับ ทางคณะของ Prof.Dr. Volker ได้ศึกษาดูงานด้านอักษรโบราณ และการปริวรรตอักษรโบราณ ณ ศูนย์ใบลานศึกษา โดยมี อาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นผู้นำชม ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับนานาชาติ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
การศึกษา