นักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ ศึกษาดูงานนิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์ และเรือนอนุสารสุนทร

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 1/11/2564

          วันที่ 4 สิงหาคม 2563 คณะนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ จำนวน 50 คน โดยการนำของอาจารย์สมศักดิ์ พรมจักร เข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยมี คุณโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ นำชมและบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา