มร.ชม.จัดพิธีปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

CMRU Faculty : สำนักงานมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา | Date and Time : 27 ต.ค. 2566

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศสหกิจศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 คณะวิทยาการจัดการ และผ่านระบบออนไลน์ไปยังวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่นักศึกษา สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการจัดการ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สาขาวิชาการจัดการ (การจัดการการค้าชายแดน) สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน และ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ยังหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง ระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2567

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา