แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิและ/หรือค่าตอบแทนของบุคลากร

CMRU Faculty : กองบริหารงานบุคคล | Date and Time :

มร.ชม. มีการกำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับขั้นตอนการร้องเรียนเกี่ยวกับสิทธิและ/หรือค่าตอบแทนของบุคลากร ไว้ดังนี้ 
1.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (cmru.ac.th)
2.ข้อบังคับสถามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ว่าด้วย การอุทธรณ์โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขั้นเงินเดือน ของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) ปี 2563 (council2.cmru.ac.th/schTOGET/concludelaws/2563/regula/regula6303.pdf)
3.ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร บุคลากร 
และผู้เรียน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (Microsoft Word - 03 ˙#0 2(* 2/ @#7H- ˙#0!'% #4"˘##!/ *!ˆ9# L (cmru.ac.th)


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ