สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอน

CMRU Faculty : สำนักหอสมุด | Date and Time : 16/03/2565

สำนักหอสมุดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

รองศาสตราจารย์ ดร. กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอนในโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวข้อ ความรู้ความเข้าใจทางด้านภาษาไทย “การจับใจความ” และ “การตีความ”และการสาธิตการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้ และสื่อประกอบการเรียนการสอน วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กิตติพงษ์ วงศ์ทิพย์ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ และ อาจารย์คะเณยะ อ่อนนาง ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้แก่ ครูในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 42 โรงเรียน ในโครงการ ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การคิดวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ในการอบรมได้มีการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอน และนำเสนอการใช้หลักสูตรการจัดการเรียนรู้และสื่อประกอบการเรียนการสอน ด้วย

ระหว่างวันที่ 14 – 15 มีนาคม พ.ศ. 2565 อบรมรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting ณ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

...

...

...


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา