สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในสำนักหอสมุด

CMRU Faculty : สำนักหอสมุด | Date and Time : 15/01/2565

สำนักหอสมุด จัดให้มีบริการต่าง ๆ สำหรับบุคคลภายนอก เพื่อให้สามารถเข้าถึงทรัพยากรสารสนเทศที่ให้บริการในสำนักหอสมุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ได้แก่ 
1) บริการสืบค้นงานวิจัยอิเล็กทรอนิกส์และวิทยานิพนอิเล็กทรอนิกส์

>>>  http://www.cmruir.cmru.ac.th/


2) การแนะนำบริการ และการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ ใน YouTube channel  

>>> https://www.youtube.com/channel/UCHHrex2hdPZ5IQPEoZ6Ms1g

3) บริการรวบรวมหัวเรื่อง (Subject Guide)  

>>>  https://www.lib.cmru.ac.th/iss/websubjectguide/


4) คลิปวิดีโอแนะนำการให้บริการสำหรับบุคคลภายนอก

>>>  https://www.youtube.com/channel/UCHHrex2hdPZ5IQPEoZ6Ms1g/videos

5) บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศ 
    5.1) นิตยสารเพลิน   

>>>  http://www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=allDocument&lang=&title=PLEARN

    5.2) Facebook 

>>>> https://www.facebook.com/cmrulibrary


6) บริการทำสำเนาหนังสือ  

>>>> http://www.lib.cmru.ac.th/web62/index.php?ge=menu&gcode=1621323535&lang=


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ