แผนการจัดสรรพื้นที่ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตเวียงบัว

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 8/10/2564

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีการศึกษาเพื่อวางแผนการพัฒนาพื้นที่ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง รื้อถอน และปรับปรุงอาคารให้มีความพร้อมต่อการใช้งานและมีความประหยัดพลังงานมากขึ้น 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ