มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับการตรวจสอบการใช้พลังงานจากคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 1/11/2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานการจัดการพลังงาน ประจำปี 2564 โดยได้รับการตรวจสอบการใช้พลังงานจากคณะทำงานด้านการจัดการพลังงานของอาคารควบคุม  


Document

Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ