มร.ชม. นำนักศึกษาร่วมกิจกรรมเรียนรู้ระบบนิเวศนอกห้องเรียนเรียนรู้ ระบบนิเวศป่าไม้ ปลูกป่าเสริมโครงสร้างป่าสน

CMRU Faculty : วิทยาลัยนานาชาติ | Date and Time : 26/7/2565

          อ.วรวิทย์ ศุภวิมุติ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์ และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2565 ได้นำนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าไม้ ในกิจกรรมปลูกป่าเสริมโครงสร้างป่าสน ร่วมกับทีมวิจัย FORRU มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยจัดการต้นน้ำโป่งไคร้โดยปลูกต้นไม้จำนวน 300 ต้น พร้อมทำกิจกรรม workshop เรียนรู้กระบวนการ การเร่งให้เกิดการฟื้นตัวตามธรรมชาติ (Assisted Natural Regeneration: ANR) โดยภายหลังจากนี้จะได้ร่วมดำเนินการเก็บข้อมูล ผลการดำเนินการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องเพื่อประเมินผลต่อไป

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา