โครงการเปิดกล่องชอล์ก พัฒนาชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

CMRU Faculty : คณะครุศาสตร์ | Date and Time : 4/10/2565

      สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ร่วมกับโรงเรียนฮอดพิทยาคมนำโดยผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา จัดกิจกรรมโครงการเปิดกล่องชอล์ก พัฒนาชุมชน อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 โดยเป็นการจัดกิจกรรมโดย 7 ผู้นำ 21 สาขาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดสายวิชาของตนเอง เพื่อให้น้องมัธยมศึกษาปี่ที่ 6 มีทางเลือกที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาต่อไป

อาจเป็นรูปภาพของ 6 คน, ผู้คนกำลังยืน และ กลางแจ้ง

อาจเป็นรูปภาพของ 7 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และ ข้อความพูดว่า "บอลสุน หวาน หวาน"


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา