อบรมสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการขับเคลื่อน กิจกรรมสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย

CMRU Faculty : คณะครุศาสตร์ | Date and Time : 04/10/2565

วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 คณบดีคณะครุศาสตร์ ผศ. เยี่ยมลักษณ์ อุดาการ มอบหมายให้ รองคณบดีคณะครุศาสตร์ฝ่ายกิจการนักศึกษา ผศ.ดร.ชไมมน ศรีสุรักษ์ และ อ. สุรศักดิ์ สิงห์สา หัวหน้าภาควิชาพลศึกษาและนันทนาการ ต้อนรับคณะวิทยากร 5 ท่าน จาก กกต.เชียงใหม่ จากนั้น รองคณบดีฯ กล่าวเปิดงานโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย กิจกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรมสร้างพลเมืองคุณภาพในมหาวิทยาลัย แก่นักศึกษาแกนนำ ณ อาคารพวงคราม B 201 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม มีเป้าหมาย เพื่อให้นักศึกษาแกนนำ สามารถ เป็นวิทยากรแกนนำส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี และ สามารถถ่ายทอดความรู้และกิจกรรม ให้แก่ นักเรียนระดับมัธยมปลายได้ 3 โรงเรียน ภายในสิงหาคม 2565 นี้ (TOR กกต. กับ มรภ. คณะครุศาสตร์ ทั่วประเทศ)

อาจเป็นรูปภาพของ 4 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ