มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงนามความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่

CMRU Faculty : คณะครุศาสตร์ | Date and Time : 04/10/2565

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ในพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และเทศบาลนครเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาผ่านกระบวนการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โดยมี โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนชุมชนเทศบาลวัดศรีดอนไชย โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน และโรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา