องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 5/11/2564

ในวันที่ 9 สิงหาคม 2563 องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่โดย ติดตั้งป้ายรงณรงค์สถานศึกษาปลอดบุหรี่จำนวน 2 จุด

จุดที่ 1 บริเวณประตูทางเข้าหน้าอาคาร 2 (ข่วงสิงห์)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

จุดที่ 2 บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย (หมื่นด้ามฟ้าคต)

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

และติดป้ายประชาสัมพันธ์ รณรงค์ ลด ละ เลิกบหุรี่ บริเวณหน้าอาคาร 27

#บุหรี่ไม่ดีต่อสุขภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ