มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการกีฬาและออกกำลังกาย

CMRU Faculty : กองพัฒนานักศึกษา | Date and Time : 5/11/2564

 

 

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชวนส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และประชาชน เข้ามาใช้พื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อการกีฬาและออกกำลังกาย เช่น การเดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน หรืออื่น ๆ เป็นต้น แล้วแต่ละบุคคลจะเลือกวิธีการออกกำลังกายตามความถนัด โดย มหาวิทายาลัยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ แต่ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ตลอดจนขอความร่วมมือผู้เข้ามาใช้พื้นที่ได้ช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม และรักษาทรัพสินของทางราชการ

 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ บริหารจัดการเชิงบูรณาการ