การอนุรักษ์สืบสานการจารใบลานและการเขียนพับสา ผ่านโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม ให้กับพระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการอิสระ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนอาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 5/11/2564

         เมื่อวันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ.2563 เวลา 09.00-16.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินการอบรมหลักสูตร “การจารใบลานและการเขียนพับสา” ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ดิเรก อินจันทร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และ คุณวรวิทย์ ผัดเป้า เป็นผู้ช่วยวิทยากร วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเพื่ออนุรักษ์สืบสาน ทำนุบำรุงอักษรธรรมล้านนา การทำสมุดทำมือ พับสา การเขียนพับสา และการจารใบลาน โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้ารับการอบรมเป็นจำนวนมาก ทั้งพระสงฆ์ องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการอิสระ ประชาชนทั่วไป อาจารย์ นักศึกษา ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ประชาชนทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมด้านอักษรศาสตร์ของล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา