การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ผ่านโครงการฝึกอบรมด้านศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปะการร้อยข้าวเปลือก

CMRU Faculty : สำนักศิลปะและวัฒนธรรม | Date and Time : 5/11/2564

          เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 – 15.00 น. สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปะการร้อยข้าวเปลือก โดยมีอาจารย์เกรียงไกร บุญทะนา และ อาจารย์สิริพร คืนมาเมือง เป็นวิทยากร มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยได้รับความอนุเคราะห์คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก ซึ่งนับเป็นนิมิตรหมายอันดีที่เยาวชนรุนใหม่ได้ให้ความสนใจและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้คงอยู่สืบต่อไป

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การศึกษา