นักศึกษาในโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาของมรชม.เข้าพบผู้บริหารมรชม.

CMRU Faculty : สำนักวิเทศสัมพันธ์ | Date and Time : 6 กรกฎาคม

 

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2565 สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนักศึกษาทุนโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ ระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) ปีการศึกษา 2565 เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โอกาสนี้ รักษาราชการแทนอธิการบดีได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกล่าวต้อนรับและให้ข้อคิดแก่นักศึกษา ณ ห้องประชุมเอื้องแววมยุรา ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พื้นที่เวียงบัว 

ทั้งนี้ โครงการสนับสนุนทุนการศึกษาพหุวัฒนธรรมนานาชาติ เป็นโครงการที่มหาวิทยาลัยได้รับสมัครนักเรียนจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรภาษาไทย) โดยมหาวิทยาลัยดำเนินการสนับสนุนค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษาต่างชาติในภาคการศึกษาปกติ ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาที่ได้รับทุนจำนวน 5 คน ได้แก่ Mr. Sopanha Keoเข้าศึกษาในคณะวิทยาการจัดการ , Mr. Meng Hong Yo  และ Mr. Navoth Hengคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , Mr. Tihong Chhiv และ Miss Bory Ayuthyia Son คณะเทคโนโลยีการเกษตร โอกาสเดียวกันนี้ มีนักศึกษาทุนโครงการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ สาธารณรัฐเบนิน ปีการศึกษา 2565 ได้รับทุนจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ (TICA) คือ Mr.Georges Kodjo เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน เข้าพบผู้บริหารและบันทึกภาพร่วมกัน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่นักศึกษา 

 

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :

CMRU Service Plan :