โครงการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 12/12/2564

ในวันที่ 27/12/2564 วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย จัดทำโครงการประยุกต์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานชีวมวล และก๊าซชีวภาพเป็นพลังงานทดแทนเพื่อผลิตผลิตภัณฑ์ชุมชน ณ หมู่ที่ 3 บ้านสะลวงนอก ตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้พลังงานทดแทนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายของชุมชน และเป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอีกทางหนึ่ง ทางคณะผู้ดำเนินงานวิจัยทำการลงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการใช้งาน ดูแลรักษา และซ่อมแซม ต้นแบบตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับก๊าซหุงต้ม และต้นแบบเตาชีวมวลมลพิษต่ำ ให้แก่ตัวแทนบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน 
15 คน เรียบร้อยแล้ว 

   


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย