สนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ Times Higher Education และผู้แทนจากกระทวง อว เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

CMRU Faculty : สถาบันวิจัยและพัฒนา | Date and Time : 8/11/2564

                   รองศาสตราจารย์ ดร.กัลทิมา พิชัย และรองศาสตราจารย์ ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อาจารย์ ดร.ไกรลาส จิตร์กุล ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.อัครสิทธิ์ บุญส่งแท้ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ร่วมสนทนากลุ่มแบบเจาะลึก (depth discussions) ระหว่างมหาวิทยาลัย กับ Times Higher Education และผู้แทนจากกระทวง อว เพื่อให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพในการจัดทำแผนพัฒนาเพื่อความยั่งยืน เป็นระยะเวลา 60 นาที ต่อมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ ZOOM ในวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2564 เริ่มเวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้อฟ้ามุ่ย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และ ผู้คนกำลังยืน

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป

อาจเป็นรูปภาพของ หนึ่งคนขึ้นไป, เครา และ แว่นกันแดด


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ