โครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ Real-Time monitoring system เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรใน Smart Community” ในพื้นที่ปางช้างแม่ตะมาน ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

CMRU Faculty : วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย | Date and Time : 8/11/2564

              ในระหว่างวันที่ 25 – 27 พ.ค.2563 ทีมวิจัย adiCET ใน “โครงการพัฒนาศูนย์ควบคุมแบบ Real-Time monitoring system เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรใน Smart Community” ได้ลงพื้นที่ทดสอบและติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดการใช้ทรัพยากรพลังงานไฟฟ้า ปริมาณการใช้น้ำ ปริมาณการบริโภคอาหาร และปริมาณการทิ้งขยะในชุมชนพื้นที่ปางช้างแม่ตะมาน ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ โดยมุ่งหวังในการพัฒนาต้นแบบการบริหารจัดการและควบคุมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งฐานข้อมูลการใช้ทรัพยากรในแต่ละช่วงเวลาแบบ Real-Time จะสามารถนำมาประกอบการวางแผนการผลิตและการใช้ทรัพยากรในแต่ละด้านได้ เพื่อการลดค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการดำเนินงานต่างๆของชุมชนได้
#โครงการนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน โดยความร่วมมือของ adiCET มรภ.เชียงใหม่ อบต.กื้ดช้าง และปางช้างแม่ตะมาน โดยมี อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย