มร.ชม. ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)

CMRU Faculty : กองกลาง สำนักงานอธิการบดี | Date and Time : 8/11/2564

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง แนวทางการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home)

               


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
พัฒนาระบบการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ