การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Dried Urka Ezay (A vegetarian chilli paste) และ Thingye Ezay (Roasted Schezwan pepper) โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II

CMRU Faculty : คณะเทคโนโลยีการเกษตร | Date and Time : 8/11/2564

                 การอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ Dried Urka Ezay (A vegetarian chilli paste) และ Thingye Ezay (Roasted Schezwan pepper) ให้กับชุมชน Yangtse Gewog จังหวัด Trashi Yangtse ประเทศภูฏาน โครงการ OGOP ราชอาณาจักรภูฎาน MODEL II โครงการ OGOP ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการพิจารณา 6 ชุมชน 6 จังหวัด (Dzongkhags) โดยอบรมแบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom วิทยากรโดย ดร.ทิตา สุนทรวิภาต อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมเกษตรอินทรีย์ ภาควิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร และ ผศ.ดร.นักสิทธิ์ ปัญโญใหญ่ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2563 ณ โรงงานแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร อาคารแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
การวิจัย