มร.ชม. ร่วมกับ เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดเสวนาภายใต้โครงการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ระดมความคิดผนึกกำลังผู้นำชุมชนและนักศึกษาร่วมพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Faculty : คณะวิทยาการจัดการ | Date and Time : 5/11/2564

                เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการราชภัฏเชียงใหม่รวมใจพัฒนาคลองแม่ข่า ภายใต้ โครงการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้รับเกียรติจาก นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในการเสวนาร่วมกับกลุ่มผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดย นายธนชิด บัวกาบ ประธานสมาพันธ์นิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมด้วยผู้แทนคณะและวิทยาลัย และกลุ่มผู้นำชุมชนพัฒนาบ้านกู่เต้า ชุมชนศรีมงคล ชุมชนหลิ่งกอก โดยมี ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ์ ผู้ช่วยอธิการบดี บรรยายให้ข้อมูลการดำเนินงานตามโครงการวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                ทั้งนี้ ภายหลังการเสวนามีการลงพื้นที่เพื่อพัฒนาถนนริมคลองและปรับปรุงทัศนียภาพบริเวณคลองแม่ข่า ณ สะพานแม่ข่า รัตนโกสินทร์ ตามนโยบายการพัฒนาแหล่งชุมชนในพื้นที่โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

CMRU Service Plan :
บริหารจัดการเชิงบูรณาการ