ม.ราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน จับมือ อบจ. หนุนปลูกโกโก้แม่ฮ่องสอน บ.SCN agro รับซื้อในราคาประกัน สู่เป้าหมายเมืองช็อคโกแล็ตในปี 2570 พร้อมได้ป่าลดควัน

CMRU Faculty : วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน | Date and Time : 8/11/2564

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาเขตแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน หนุนเกษตรกรร่วมเครือข่ายปลูกโกโก้แม่ฮ่องสอน บ.SCN agro รับซื้อในราคาประกัน สู่เป้าหมายเมืองช็อคโกแล็ตในปี 2570 พร้อมผลพลอยได้พื้นที่ป่าลดปัญหาหมอกควัน นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างป่าสร้างรายได้แบบยั่งยืน ด้วยพืชเศรษฐกิจใหม่ “โกโก้แม่ฮ่องสอน” ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย และเกษตรกรที่ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรเครือข่ายเพื่อปลูกโกโก้ จำนวน 120 ครัวเรือน เข้าร่วมรับกล้าพันธุ์โกโก้ 


           

กิจกรรมในงานประกอบด้วย (1) การบรรยายให้ความรู้การปลูก การทำตลาด และการสร้างเครือข่ายโกโก้แม่ฮ่องสอน (2) การปล่อยกล้าพันธุ์โกโก้แก่สมาชิก จำนวน  120 ครัวเรือน เพื่อปลูกเพิ่มพื้นที่ป่า และลดการเผาป่า จำนวน 12,000 ต้น (3) การอบรมเชิงปฏิบัติการ วิธีการปลูกและวางระบบการผลิตแบบต้นทุนต่ำ ในพื้นที่ศูนย์เรียนรู้แปลงวิจัยต้นแบบการปลูกโกโก้ ภายในมหาวิทยาลัยฯ และ (4) การรับประกันราคารับซื้อผลผลิตโกโก้ ของสมาชิกเครือข่ายโกโก้แม่ฮ่องสอน กับ บริษัท SCN agro ที่รับซื้อผลผลิตของเครือข่ายทั้งหมด กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือส่งเสริม และพัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นเมืองแห่งช็อคโกแลต (Mae Hong Son Chocolate City) ภายในปี 2570

 

                  การส่งเสริมปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ “โกโก้” เป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ “ศูนย์เรียนรู้แปลงวิจัยต้นแบบ การปลูกโกโก้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน” ที่มีเป้าหมายจะต่อยอดสู่ชุมชนท้องถิ่นได้เริ่มต้นมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 มี ผศ.เกษม กุณาศรี รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นหัวหน้าคณะทำงาน นำนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ทำงานร่วมกับส่วนราชการและภาคเอกชน คือ บริษัท SCN agro จำกัด เพื่อขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจริงจัง 


Sustainable Development Goals – SDGs :


CMRU Strategic Plan :
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ยกระดับคุณภาพการศึกษา

CMRU Service Plan :
การวิจัย